خودم

خودم تو خودم مردم.....................

/ 5 نظر / 39 بازدید
خرمگس خرفت

خودم تو خودم کنار خودم مردم با خنجری که خودم برای خودم کنار گذاشته بودم ببين رفيق تو رو خدا اجازه بده تبادل لينک کنيم